Visie

 

Visie op het leren en onderwijzen.

Om keuzes te maken voor vorm en inhoud van het onderwijs is het noodzakelijk dat de school een visie heeft op het kind in de toekomst en op ontwikkelen, leren en onderwijzen dat gericht is op een optimale voorbereiding op die samenleving van morgen.

 

Het kind in de samenleving van morgen

Het is belangrijk daarbij een idee te hebben hoe deze samenleving er uit zal zien. De school wil kinderen opleiden voor een samenleving die volgens ons de volgende kenmerken heeft:

  • multicultureel en multireligieus in een niet verzuild systeem, gebaseerd op wederzijds respect en genormeerd gedrag
  • een democratisch besluitvormingsproces
  • vrijheid van onafhankelijk denken en meningsvorming

 

Onze visie op leren en onderwijzen is gerelateerd aan de twee pijlers van het onderwijs. (wetenschappelijk fundament en veiligheid). Vanuit dit perspectief heeft het onderwijs een pedagogische en didactische aanpak die gericht is op:

  • het inzicht verschaffen in en vaardigheden aanleren die gericht zijn op een gezond leefpatroon (fysiek bewustzijn)
  • het inzicht verschaffen in en het aanleren van voldoende communicatieve vaardigheden (sociaal bewustzijn)
  • het inzicht verschaffen in en ontwikkelen van voldoende vaardigheden die gericht zijn op een zelfbewuste, stabiele plaats in de samenleving (emotioneel bewustzijn)
  • het inzicht verschaffen en vaardigheden ontwikkelen die gericht zijn op een positieve, taakgerichte en verantwoordelijke houding (taakgericht bewustzijn)
  • het ontwikkelen van het denken, redeneren, argumenteren en handelen (cognitief en creatief bewustzijn)

 

Leren en werken is een interactief proces. Wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Het gaat om het functioneren van het kind in de totale context van de school en de omgeving, rekening houdend met verschillen tussen kinderen. Op deze wijze wil de school voor elk kind optimale ontwikkelingskansen creëren.

 

 Samenvattend is de visie van ’t Tweespan


Op basis van respect, rust, ritme en regelmaat ruimte ontwikkelen voor leren, waarbij verschillen tussen kinderen in aanleg, in wie ze zijn en hoe ze leren, uitgangspunten zijn voor het groepsgerichte onderwijsaanbod van de vijf ontwikkelgebieden:

- fysieke ontwikkeling

- sociale ontwikkeling

- emotionele ontwikkeling

- taakgerichte ontwikkeling

- cognitieve ontwikkeling