0512-532500
Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

Onze missie en visie

Voor elke leerling het hoogst haalbare vervolgonderwijs

Op onze school werken wij eraan om voor elke leerling het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Het resultaat wat past bij zijn/haar capaciteiten.

We doen dit door (onze visie)

  • doelgericht onderwijs te geven.

  • samen en van elkaar te leren.

  • leerdoelen staan vast en materialen ondersteunen, dit is voor alle leerlingen, om zo 't doel te halen.

Je mag zijn wie je bent met je eigen kwaliteiten.

Na het verlaten van de basisschool willen wij dat onze leerlingen evenwichtige, positieve respectvolle mensen zijn. Leerlingen met zelfvertrouwen, leerlingen die weten wat ze nog kunnen en nog willen leren. We zijn op school vriendelijk voor iedereen en ontvangen iedereen open en hartelijk. Deze grondhouding is in de hele school waarneembaar. Tijdens het werken met onze leerlingen sturen wij op de ontwikkeling. De dikgedrukte woorden worden hieronder uitgelegd:

Zelfstandigheid;

Wij leren leerlingen het zelf te doen. Leerlingen mogen ook fouten maken en leren van hun fouten. Leerkrachten coachen hierbij en zetten de leerling aan om door te zetten en de leerkracht geeft vertrouwen in het slagen van de leerling.

Oefenen dat loont;

We hebben hoge verwachtingen van leerlingen. We laten dit zien om met alle leerlingen te blijven oefenen en door te zetten om leerdoelen te halen Hiervoor geven we kinderen ook succeservaringen en leren leerlingen dat je door oefenen echt leert. We houden tevens leergesprekken met leerlingen en bevragen waar hun probleem ligt. We signaleren zelf en laten ons informeren door ouders. alle informatie samen zorgt ervoor dat de leerkracht het juiste kan aanbieden aan de groep leerlingen.

Eigenaarschap;

Leerlingen leren vanaf groep 1 op school dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk. Dit start in de kleutergroep met het maken van een puzzel en het daarna opruimen. In de hogere groepen wordt ook gewerkt met taken. Taken en plannen.

Het kind in de samenleving van morgen

Het is belangrijk daarbij een idee te hebben hoe deze samenleving er uit zal zien. De school wil kinderen opleiden voor een samenleving die volgens ons de volgende kenmerken heeft:

  • multicultureel en multireligieus in een niet verzuild systeem, gebaseerd op wederzijds respect en genormeerd gedrag
  • een democratisch besluitvormingsproces
  • vrijheid van onafhankelijk denken en meningsvorming.

Voor de groepen 7&8 bieden wij op de donderdag IMC-basis onderwijs aan. Een programma met vakleerkrachten, gasten en excursies. De leerlingen uit deze groepen leren op deze middag veel over de buitenwereld, het bedrijfsleven en zichzelf. Door praktisch bezig zijn, vragen te stellen, presentaties te maken zorgen we ervoor dat leerlingen leren waarom zij leren rekenen en lezen. Zij leren door deze aanpak wat ze later met de basisvaardigheden kunnen gaan worden en welke inzet zij daarvoor moeten leveren.

Onze visie op leren en onderwijzen is gerelateerd aan de twee pijlers van het onderwijs (wetenschappelijk fundament en veiligheid).