M.R.

Medenzeggenschapsraad


De beleidsmatige ondersteuning van personeel en ouders is gedelegeerd aan de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. De directeur van de school heeft een informerende en adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt volgens planning bijeen. Alle schoolorganisatorische en -beleidsmatige zaken worden aan de raad voorgelegd. Daarbij heeft de raad een instemmende of adviserende taak. Alle ouders kunnen zich kandideren voor deze raad. Op de zakelijke ouderavond aan het begin van het schooljaar wordt de samenstelling van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

 

Wie zitten er in de MR?

Oudergeleding;

Sandra Scherstra   0512-515264 (voorzitter)

Wietske Ruiter

 

Personeelsgeleding;

José Vries               0596-627925        Secretaris

Robert de Vries       06-23585039

 

Rechten medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:
 

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

 

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-is-de-medezeggenschap-in-het-onderwijs-geregeld.html