0512-532500
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

Pestprotocol


Een onderwijsprotocol tegen pesten probeert door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken. Hiermee wil het het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen verbeteren.

De medezeggenschapsraad, directie en het personeel van obs 't Tweespan verklaren het volgende:
Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pesters. Dit ernstige probleem moet aangepakt worden, in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.
Medezeggenschapsraad, directie en personeel moeten zo goed mogelijk samenwerken met leerlingen en ouders om het probleem "pesten" op te lossen.

Pedagogisch klimaat

De ondertekenaars van dit protocol verplichten zich tot het volgende:

  • hulp bieden aan het gepeste kind
  • hulp bieden aan de pester
  • hulp bieden aan de zwijgende middengroep
  • hulp bieden aan de leerkracht
  • hulp bieden aan de ouders
  • het bewust maken en bewust houden van alle betrokkenen van het probleem
  • het gericht voorlichten van alle betrokkenen van 't Tweespan
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school
  • het aanleggen van toegankelijke, goede informatie over het probleem "pesten"

Elke twee jaar wordt dit protocol geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Een afschrift van dit protocol wordt aan alle ouders beschikbaar gesteld.