De school in ontwikkeling

 

De keuzes van ’t Tweespan ten aanzien van de vorm en inhoud van het onderwijs aan de Dorsvloer in Drachten zijn gekoppeld aan het doel van het onderwijs. Het doel is realisatie van een hoogwaardige onderwijskwaliteit. Het behalen van de 58 kerndoelen staat centraal in onze aanpak. Deze kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten. Ze beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen. Wettelijk verplichte vakken zijn: Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, sociale redzaamheid, gezond gedrag, staatsinrichting en geestelijke stromingen), kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen, handvaardigheid, dans, toneel), bewegingsonderwijs. Op school gaat het niet alleen om het leren van feiten, maar ook om het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: een goede werkhouding, voor eigen mening opkomen, feiten en meningen van elkaar onderscheiden, met respect luisteren, met respect kritiek geven, zelfvertrouwen ontwikkelen, respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan, zorg en waardering hebben voor de leefomgeving. Daarnaast leren we kinderen ook zelfstandig te werken, informatie te verwerven en te verwerken, zelf problemen op te lossen en samen te werken. Bij het onderwijs op onze school houden we rekening met mogelijkheden en begrenzingen van kinderen, afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden en afhankelijk van hun leerbehoeften.

 

Onder hoogwaardige onderwijskwaliteit verstaan we: onderwijs, dat gerelateerd is aan de visie, onderwijs, dat gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waarbij vorm en inhoud tegemoet komt aan verschillen tussen kinderen. De resultaten worden systematisch en periodiek getoetst met gevalideerde kwaliteitsinstrumenten. Verderop in deze schoolgids zijn deze onderdelen specifieker uitgewerkt.

 

Op onze school zijn kinderen vanaf vier jaar welkom. We maken op basis van onze openbare identiteit geen onderscheid betreffende toelating op onze school. Afkomst, ras, geloofsovertuiging, geaardheid, enzovoort worden gerespecteerd. Die verscheidenheid draagt bij tot een multiculturele en multireligieuze samenstelling van de schoolbevolking. Het is daarmee een reële afspiegeling van de samenleving in de wijk waar de kinderen wonen en spelen en ook van de maatschappij waarin ze leven. Het accepteren en respecteren van verschillen tussen mensen is de grondslag van de normen en waarden op een openbare, voor iedereen toegankelijke school, dus ook voor ’t Tweespan. Dit respect en deze acceptatie is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs.

Omdat de samenleving dynamisch is en voortdurend verandert, is ’t Tweespan een school in ontwikkeling: ontwikkeling van kinderen in leren en ontwikkeling van het personeel als regisseur van het onderwijsaanbod. In dat perspectief is de school een lerende organisatie, die regelmatig en systematisch de kwaliteit van het onderwijs toetst, onderhoudt en bijstelt. Dit systeem van kwaliteitszorg is cyclisch. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat kwaliteiten behouden blijven en dat verbeterpunten worden vertaald in acties.

 

De pijlers van het onderwijs


Het fundament van ons lesgebeuren is tweeledig. De twee pijlers waarop het lesgebeuren op school vorm en inhoud krijgt zijn:

 

   1. Wetenschappelijke onderbouwing m.b.t. ontwikkelingsfasen bij kinderen vanuit een biopsychologisch perspectief


De wetenschappelijke onderbouwing is ontleend aan onderzoek op het gebied van hersenen en leren. Verschillende faculteiten hebben daartoe leerstoelen ontwikkeld. Door neurowetenschappelijk onderzoek is de kennis over hoe we leren enorm toegenomen. Bij dat onderzoek gaat het om kennis over de werking van de hersenen en over de gefaseerde ontwikkeling van kinderen en van leren. Het Centrum Brein en Leren slaat met deze kennis een brug tussen wetenschap en onderwijs. Een aantal belangrijke ontdekkingen:

+ er zijn grote individuele verschillen in hersenrijping en kennisontwikkeling; de hersenontwikkeling verloopt niet bij ieder kind hetzelfde, weliswaar wel in dezelfde volgorde maar niet in hetzelfde tempo


+ de ontwikkeling van het brein gaat langer door dan we tot nu toe dachten; sommige hersenstructuren doen de eerste 14 jaren weinig en komen daarna pas tot leven, er zijn delen die rond het 18e levensjaar rijpen en actief worden; ruim na het 20e levensjaar zijn de meest complexe hersenfuncties pas volgroeid


+ de hersenstructuur ontwikkelt zich continu als reactie op de ervaringen die iemand opdoet, dus door prikkels uit de omgeving


+ er is een verschil in hersenontwikkeling tussen jongens en meisjes; meisjes zijn gemiddeld beter in taal, jongens zijn beter in visueel- ruimtelijke informatieverwerking


+ kinderen zijn op jonge leeftijd al ontvankelijk voor het leren van een vreemde taal

 

Op school ligt een document waarin de theoretische achtergrond over brein en leren is uitgewerkt.

 

     2. Veiligheid


Het veiligheidsbeleid op ‘t Tweespan is gericht op het voorkomen van onveilige situaties voor leerling, medewerkers, ouders en andere bezoekers van de school. Om de fysieke veiligheid van kinderen te optimaliseren zijn er een aantal maatregelen genomen. Zowel gebouw als speeltoestellen voldoen aan de vereiste normen in dit kader. De school heeft afspraken en protocollen voor momenten wanneer de veiligheid in het geding is. Deze maatregelen bieden geen garantie voor veiligheid. Ze beperken wel de risico’s en de onveilige situaties. Daarnaast is het veiligheidsbeleid gericht op het sociale en emotionele welbevinden van kinderen. Dit is verankerd in het pedagogisch klimaat van de school. Onze benadering is gebaseerd op het idee dat rust, duidelijkheid, consequent handelen en structuur deze veiligheid voor kinderen optimaliseert. De school beschikt in dit kader over kapstokregels, een afsprakenboek, een pestprotocol en een protocol met betrekking tot machtsmisbruik in het onderwijs.